I. Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy

  1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností Marta s.r.o., Andreja Hlinku 2247, 02201 Cadca, IČO: 50604511 a zákazníkem (dále jako "kupující") při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.

  2.Kúpna smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako "objednávka") kupujícím prodávajícímu. V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
- identifikační údaje kupujícího (tj jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa)
- specifikace objednaného zboží (tj číslo a název zboží, velikost, barva apod.) A jeho množství.
- cena a způsob platby za zboží
- místo dodání zboží.

3. Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.


II. Odstoupení kupujícího od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a / nebo určeného speciálně pro jednoho kupujícího (například pokud jde o tričko bez potištěného motivu). Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačně informovat, nebo e-mailem (e-mailová adresa: shop@termolisy.cz). Pro tento účel může kupující použít přiložené tiskopis - Storno formulář, není to však podmínkou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je nutné, aby kupující zaslal zprávu prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupením kupujícího od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku.

2. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou). Zboží je třeba zaslat zpět, nebo přinést osobně na adresu:

- Slovensko:

Fulfillment by FHB - FHB Group, s.r.o
Logistické centrum – Vector park - Svätý Jur
Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur
Slovenská republika

během 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že kupující zboží odešle před uplynutím 14 denní lhůty. Zboží je třeba zaslat doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupujúci.Kupujúci odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
V případě, že zboží ztratí na své hodnotě, prodávající je oprávněn kupujícímu snížit vrácenou částku, pokud změna stavu, vlastnosti a funkčnosti zboží souvisí přímo s tím, jak zboží používal a zacházel s ním.

3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od převzetí vráceného zboží prodávajícím. Na vrácení platby použijeme bankovní převod, prosíme v kontaktním emailu nám uveďte číslo vašeho bankovního účtu, abychom vám platbu mohli bez problémů vrátit.

4. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a určeného speciálně pro jednoho kupujícího (tj pokud jde o tričko nebo jiný produkt s vlastním potištěným motivem).

III. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

1. Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýr.

2. Cenu dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

Cena dopravy v rámci území ČR je:
při dodávce společností kurýr je závislá od hmotnosti zásilky.
Aktuální cena dopravy se zobrazuje v nákupním košíku.

3. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

4. Zboží je během přepravy pojištěn pro případ poškození a ztráty, přičemž toto pojištění je zahrnuto v ceně dopravy uvedené v předchozím článku.

5. Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším čase, obvykle do dvou pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní úhrady kupní ceny).

6. Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

7. Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

8. V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

9. Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odevzdá / zašle kupujícímu společně s objednaným zbožím.

10.Ceny uvedené na této www stránce platí pro e-shop nákup a nemusí se shodovat s cenám na naší malopredajni.

IV. platební podmínky

1. Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.

2. Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:
- bezhotovostně, to znamená bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři.
- v hotovosti při převzetí zboží-dobírka.

3. Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit předem a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky.

V. Další smluvní podmínky

1. Jestliže prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 3 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

2. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.

3. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

VI. Odpovědnost za poškození a reklamace

 Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a směrnice 1999/44 / ES Evropského parlamentu a Rady.

1. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, jelikož zboží je pojištěn. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

2. Prodávající odpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců na běžný zboží a 12 měsíců na technologie a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

3. Pokud kupující zjistí poškození, za které odpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

POSTUP REKLAMACE:
1. Co nejdříve nám napsat mail spolu s reklamačním listem. (Shop@termolisy.cz)
2. Poslat produkt zpět spolu s reklamačním listem na adresu firmy:

- Slovensko:
Fulfillment by FHB - FHB Group, s.r.o
Logistické centrum – Vector park - Svätý Jur
Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur


3. Odstranitelné poškození:
3.1 Pokud jde o poškození, které lze odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.
3.2 Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost poškození.
3.3 Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
3.4 Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí poškození po opravě nebo pro větší počet poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, tj právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).

4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jako by šlo o poškození, které nelze odstranit.

5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci ao způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu.

6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby započítává. Pokud dojde k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

8. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za odpovědnosti za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a směrnice 1999/44 / ES Evropského parlamentu a Rady.

VII. osobní údaje

1. Kupující a prodávající se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

2. Kupující a prodávající se dohodli, že kupující i v případě, že je právnickou osobou nebo živnostníkům je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

4. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.Súhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím a prodávajícím a údaje budou následně vymazány. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.termolisy.cz v části "Můj účet".

5. Provozovatel internetových stránek www.termolisy.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající neodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických příčin nespočívajících na straně prodávajícího.

2. Prodávající neodpovídá za výběr motivu na zboží kupujícím. Pokud si kupující vybere potisk zboží vulgárním, nepřípustným příp. zakázaným motivem, prodávající není povinen zboží vyhotovit a dodat kupujícímu. V takovém případě prodávající o této skutečnosti kupujícího informuje a vrátí mu cenu za zboží, pokud již byla prodávajícímu zaplacena.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.02.2017.